Mijn BVDM

Hervorming regeling auteursrechten

Gepubliceerd op 21-11-2022 door Nick Verheyden

In de laatste week van oktober heeft de ministerraad een voorontwerp van een programmawet goedgekeurd waarin de regeling voor auteursrechten grondig hervormd wordt. Het voorontwerp geeft een beperktere omschrijving aan de vergoedingen die fiscaal aanzien kunnen worden als ‘auteursrechten’, waardoor bepaalde sectoren die nu wel kunnen genieten van het gunstregime uit de boot zullen vallen.

In 2008 is er een regeling voor auteursrechten ingevoerd die in oorsprong bedoeld was voor kunstenaars en schrijvers. Vermits de toenmalig ingevoerde wet zeer breed geïnterpreteerd kon worden, zijn verschillende sectoren (consultancy, IT, architecten, marketing, …) omwille van de fiscale voordelen ook gestart met het uitbetalen van auteursrechten.

Fiscaal voordeel van auteursrechten
Inkomsten die kwalificeren als auteursrechten worden tot een jaarlijks geïndexeerd maximumbedrag (64.070,00 euro in 2022) beschouwd als roerende inkomsten en belast tegen een afzonderlijk tarief van slechts 15%. Bovendien is er op deze inkomsten een gunstig kostenforfait van toepassing waarbij er op de eerste schijf 50% kosten worden afgetrokken van het inkomen.

Hervorming definitie auteursrechten
Op dit moment is er geen duidelijk afgegrensde definitie van wat auteursrechten voor fiscale doeleinden nu precies zijn. Met de hervorming wil de wetgever ervoor zorgen dat de regeling voor auteursrechten opnieuw beperkt wordt tot de inkomsten waarvoor deze regeling in oorsprong werd ingevoerd.

In het voorontwerp worden de inkomsten van auteursrechten in essentie beperkt tot originele werken van letterkunde of kunst en inkomsten die verkregen zijn uit het overdragen van een door auteursrechten beschermd werk aan een derde voor de mededeling aan het publiek of voor een openbare uit- of opvoering, of voor reproductie.

Deze hervorming zou ervoor kunnen zorgen dat bepaalde sectoren (IT, consultancy, …) het fiscaal gunstige auteursrechten regime niet meer zullen kunnen toepassen.

Beperking verhouding bezoldiging / auteursrecht
Net zoals bij de huidige regeling zouden auteursrechten geacht worden roerende inkomsten te zijn indien ze niet meer bedragen dan een bepaald maximumbedrag (64.070,00 euro voor 2022). Bedragen boven deze grens kunnen ook beschouwd worden als auteursrechten, maar dit zal aangetoond moeten worden.

Wat nieuw is, is dat er een nieuwe beperking wordt ingevoerd waarbij het vermoeden van ‘roerend inkomen’ wegvalt indien de verhouding van de ontvangen auteursrechten ten opzichte van de totaal ontvangen vergoeding groter is dan een bepaalde grens. Voor 2023 wordt de verhouding beperkt tot 50%, vanaf 2024 wordt dit beperkt tot 40% om vervolgens vanaf 2025 de auteursrechten verder te beperken tot 30% van de totaal ontvangen vergoeding. Indien het auteursrecht meer dan 30% van de totale vergoeding bedraagt, zal dit gekwalificeerd worden als beroepsinkomen. Deze nieuwe beperking geldt enkel indien het auteursrecht gepaard gaat met een geleverde prestatie.

Daarnaast zou er nog een nieuwe beperking ingevoerd worden waarbij men kijkt naar de auteursrechten die in de vier laatste jaren zijn ontvangen. Indien het gemiddelde hiervan groter is dan het maximumbedrag (64.070,00 euro voor 2022), dan worden de auteursrechten van het huidige jaar niet langer vermoed roerende inkomsten te zijn en zullen deze eveneens als beroepsinkomsten belast worden.

Overgangsregeling
De hervormde regelgeving rond auteursrechten zou vanaf 1 januari 2023 in werking treden. Er wordt wel voorzien in een overgangsregeling van één jaar (tot eind 2023). Oorspronkelijk was deze overgangstermijn langer, maar men heeft beslist om deze in te korten.

Belastingplichtigen die in 2022 gebruik konden maken van het gunstig regime voor auteursrechten en die niet meer in aanmerking zouden komen voor de hervormde regeling, kunnen in het jaar 2023 de regeling nog toepassen, maar wel rekening houdend met de nieuwe hierbovenvermelde beperkingen.

Daarnaast zijn er nog twee aanvullende beperkingen voor de overgangsregeling. Enerzijds zal het maximumbedrag voor de inkomsten die geacht worden roerende inkomsten te zijn (64.070,00 euro voor 2022) gehalveerd worden. Anderzijds zullen de schijven voor toepassing van het kostenforfait gehalveerd worden.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.