Mijn BVDM

UBO-register: termijn nogmaals verlengd tot 30 september 2019

Gepubliceerd op 21-02-2019 door Nick Verheyden

Oorspronkelijk moesten de uiteindelijke begunstigden achter vennootschappen voor een eerste keer worden geregistreerd op 30 november 2018 in het zogenaamde UBO-register. Doordat de technische uitwerking van het online platform nog niet op punt stond, werd een eerste verlenging ingevoerd tot 31 maart 2019. Deze datum is nu nog eens verlengd tot 30 september 2018. De administratie is nog steeds aan het sleutelen aan een aantal invoerproblemen.  

In onze nieuwsbrieven van 17 september 2018 en 15 november 2018 bezorgden we u al een overzicht van de verplichtingen inzake het register van de uiteindelijke begunstigden of beter gekend als het UBO-register. De zaakvoerders of bestuurders van alle Belgische vennootschappen (ongeacht de rechtsvorm) worden verplicht om de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap in het UBO-register in te voeren. Hoe en welke informatie moest worden opgenomen in dit register was niet helemaal duidelijk.

Ondertussen zijn enkele van die onduidelijkheden al uitgeklaard en deze zullen binnenkort ook officieel worden gecommuniceerd. Bovendien wordt verwacht dat ook de IT-problemen zullen opgelost zijn tegen het einde van deze maand. Wij geven u hieronder een overzicht van enkele van de nieuwe verduidelijkingen en aandachtspunten. Voor de algemene informatie inzake het UBO-register verwijzen wij naar onze nieuwsbrieven van 17 september en 15 november 2018.

UBO in geval van vennootschappen

  • De natuurlijke persoon/personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of het eigendomsbelang in de vennootschap aanhoudt/aanhouden.
  • De natuurlijke persoon/personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen, bijvoorbeeld via aandeelhoudersovereenkomsten, het recht om de leden van de raad van bestuur te benomen, vetorecht, …
  • De natuurlijke persoon/personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel (de belangrijkste bestuurder) van de vennootschap, indien het onmogelijk is om iemand van de hierboven bedoelde personen te identificeren of indien er twijfel bestaat over wie de juiste uiteindelijke begunstigde is.

In het geval dat een moedervennootschap weigert om de nodige informatie mee te delen aan de dochtervennootschap, dan dient de schriftelijke weigering te worden opgenomen in het UBO-register van de dochtervennootschap (of minstens een schriftelijk bewijs dat het verzoek werd gericht aan de moedervennootschap).

UBO in geval van vzw’s en stichtingen.

  • De leden van de raad van bestuur;
  • De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
  • De stichters van de stichting;
  • Iedere andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefenen over de (internationale) vereniging of stichting.

Zowel vruchtgebruiker als naakte eigenaar

Het stemrecht wordt vaak statutair toegewezen aan de vruchtgebruiker in het geval waar het eigendomsrecht over de aandelen wordt opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Tot voor kort was het niet duidelijk of de blote eigenaar, die geen stemrecht heeft maar wel een percentage vertegenwoordigd in het kapitaal van de vennootschap, ook moet worden opgenomen in het UBO-register. De Administratie van de FOD Financiën heeft recent bevestigd dat ook de blote eigenaars moeten worden opgenomen in het UBO-register, indien de deelneming ten minste 25% bedraagt. De hoedanigheid van vruchtgebruiker of blote eigenaar én het aantal stemrechten zal gepreciseerd moeten worden in het hiervoor voorziene veld “commentaren”.

Datum waarop persoon uiteindelijke begunstigde is geworden

De eerste gekende datum waarop iemand de uiteindelijke begunstigde is geworden dient te worden opgenomen in het register. Indien de exacte datum niet gekend is, dient hiervoor een opmerking te worden opgenomen.

Nu al registreren?

Zoals vermeld is de registratie in het UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019. In principe kan u het UBO-register nu reeds invullen. Wij raden echter aan om hiermee nog even te wachten. Tegen eind februari wordt er een update van de online-toepassing verwacht waardoor het makkelijker en duidelijker zou zijn om het register in te vullen. Bovendien zal de bijlage die tot op heden verplicht is, niet langer vereist zijn. Deze voorwaarde had onze overheid er immers aan toegevoegd zonder dat dit wettelijk bepaald was. Na de tussenkomst van het instituut der accountants en belastingconsulenten werd toegezegd dit af te schaffen. Enkel de technische aanpassing moet dus nog doorgevoerd worden.

Tot slot is er momenteel een online aandelenregister in de maak dat in eerste instantie enkel door accountants en notarissen toegankelijk zal zijn. De accountants en notarissen zullen waarschijnlijk vanaf begin april toegang hebben tot deze applicatie, dewelke gekoppeld zal worden aan het UBO-register om de registratie te vergemakkelijken.

Wij wensen ook nog eens te herhalen dat de informatie die wordt opgenomen in het UBO-register nauwkeurig en actueel moet zijn. Elke wijziging in de informatie die moet worden opgenomen, moet binnen de maand worden aangepast in het register. De juistheid van de informatie zal ook jaarlijks moeten worden bevestigd in het register.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.