Mijn BVDM

Verplichte registratie voor dienstverleners aan vennootschappen

Gepubliceerd op 03-04-2018 door Nick Verheyden

In de nieuwe antiwitwaswetgeving is een bepaling opgenomen die alle natuurlijke of rechtspersonen verplicht om zich te registreren, wanneer ze bepaalde diensten verstrekken aan vennootschappen.

Het gaat meer bepaald over de volgende diensten:

  • deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap (met uitzondering van beursgenoteerde vennootschappen)
  • een maatschappelijke zetel aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie verschaffen
  • een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Enkele natuurlijke of rechtspersonen  zijn niet onderworpen, namelijk financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, enkele vrije beroepen zoals advocaten, notarissen, accountants, boekhouders, revisoren, enz. (een gedetailleerde opsomming van de vrijgestelde personen kan u vinden in art 5 §1, 1° tot 28° en 30° tot 33° van de nieuwe antiwitwaswet).

In de praktijk zal bijvoorbeeld elke natuurlijk persoon die van zijn woning een deeltje verhuurt aan zijn vennootschap, dewelke haar maatschappelijke zetel op dat adres vestigt, zich dus moeten registreren. Ook de bedrijvencentra, verschaffers van “co-working spaces”, en soortgelijke dienstverleners zullen dus aan deze wetgeving onderworpen zijn.

De registratie zal moeten gebeuren bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie. De lijst van de geregistreerde dienstverleners zal ook op de website van de FOD Economie raadpleegbaar zijn.

Indien de voormelde diensten worden aangeboden, zonder dat men geregistreerd is, worden boeten opgelegd van 250 euro tot 100.000 euro. Bijkomend kunnen zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen die zich hieraan bezondigen ook persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De nieuwe wet zal in werking treden op de datum door de Koning bepaald en uiterlijk op de eerste dag van de vierde maand na die waarin ze gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.