Mijn BVDM

Nieuwe winstpremie voor werknemers vanaf 2018

Gepubliceerd op 18-02-2018 door Nick Verheyden

Vanaf 1 januari 2018 kan u aan uw werknemers een fiscaal-vriendelijke winstpremie betalen, voor de eerste keer op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste afsluit op 30 september 2017.

Omdat de vorige bonus-regeling op basis van bepaalde doelstellingen te complex was en administratief te belastend, werd er gezocht naar een alternatief dat dus eenvoudiger en ook fiscaal aantrekkelijk is. Het uitkeren van een gewone bonus is rekening houdend met de fiscale en parafiscale druk helemaal niet interessant.

Deze nieuwe winstpremie kan enkel worden toegekend aan werknemers en dus niet aan de bedrijfsleiders.

De winstpremie wordt toegekend door de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt en beslist wat er met het winstsaldo van het boekjaar zal gebeuren. Deze algemene vergadering kan dus voortaan beslissen om een winstpremie tot 30% van de bruto bezoldiging en tot 100% van de winst van het boekjaar uit te keren aan de werknemers. Dit zonder dat er bepaalde doelstellingen moeten gehaald worden. Uiteraard kan deze premie enkel worden toegekend indien het bedrijf daadwerkelijk winst heeft gemaakt dat boekjaar.

Opgelet: deze winstpremie is een collectieve premie, ze moet met andere woorden aan alle werknemers worden toegekend.

De werkgever heeft de keuze om deze winstpremie uit te keren als een identieke premie per werknemer of een identiek percentage van het loon. Er kan eventueel een anciënniteitsvoorwaarde (max. 1 jaar) en een pro rata berekening worden ingevoerd bij een vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever die een identieke premie uitkeert, moet de werknemers enkel schriftelijk inlichten omtrent die beslissing. De werkgever kan ook een winstpremie uitkeren verschillend per categorie van werknemer. Deze categorieën moeten dan op objectieve basis kunnen onderscheiden worden (vb. anciënniteit, functie, enz.). Bijkomend moet er een toetredingsakte worden opgemaakt. Als aan deze voorwaarden voldaan is kan er per categorie een individuele berekeningsformule worden toegepast met een maximale verhouding van 1 tot 10.

De werkgever betaalt een RSZ-werkgeversbijdrage van 13,07% op deze premie. Daarnaast wordt een bevrijdende bedrijfsvoorheffing ingehouden op deze premie, dat wil zeggen dat de werknemer er buiten deze bedrijfsvoorheffing geen verdere belastingen op betaalt. De bedrijfsvoorheffing bedraagt 15% in het geval de winstpremie deel uitmaakt van een investeringsspaarplan, de voorheffing bedraagt slechts 7% voor de “gewone” winstpremies. (cfr. art. 117§1 WIB en art. 38§1, 1e lid 15° WIB)

Ook belangrijk om weten is dat de winstpremie niet als “loon” wordt beschouwd en daardoor dus ook niet meegerekend wordt voor het bepalen van vakantiegeld en eindejaarspremies. Deze winstpremie kan ook worden gecombineerd met de niet recurrente resultaatsgebonden bonus (CAO nr. 90).

 

BVDM Accounting & Advice
Handelslei 187
2980 Zoersel
BE 0773.581.631

T: + 32 3 291 00 10
M: info@bvdm.be

Inspiratie in uw mailbox

© 2022 BVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.